مدیریت

مدیریت : مهندس داود سلامت

مدارک: دیپلم فنی مکانیک خودرو  — لیسانس مهندس مکانیک — فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تاریخ تولد : اول شهریورماه ۱۳۵۳ متأهل و دارای دوفرزند دختر و پسر

سوابق کاری : استخدام  آموزش و پرورش از سال ۱۳۷۱

دبیر ریاضی مقطع راهنمایی : از سال   ۱۳۷۴    الی   ۱۳۷۶    

هنرآموز  مکانیک  نوبت  صبح و  هم  زمان معاونت دبیرستان نوبت عصر : از سال   ۱۳۷۷    الی   ۱۳۸۰

سرپرست بخش مکانیک : از سال   ۱۳۸۰    الی   ۱۳۸۱      

معاونت هنرستان : از سال   ۱۳۸۱    الی   ۱۳۹۱

مدیریت هنرستان : از سال   ۱۳۹۲  تا کنون                 

Slide6