هنرستان پسرانه کاردانش رهبر انقلاب

shutterstock_94404976 0

سامانه پیامکی

سامانه پیامکی هنرستان راه اندازی شده و بصورت آزمایشی پیامکی برای والدین همه هنرجویان سال دهم ( حتی شماره هایی که دریافت پیامک های تبلیغاتی را مسدود کرد اند ) ارسال شده است . ...